kontakt@diagnostykaprecyzyjna.pl

REGULAMIN

Regulamin zawierania drogą elektroniczną umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych

§1. Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 2. Diagnostyka Precyzyjna – marka spółki Masdiag skierowana do osób fizycznych, w ramach której prowadzona jest strona diagnostykaprecyzyjna.pl oraz sklep internetowy
 3. Masdiag – Masdiag Sp. z o.o. (właściciel marki Diagnostyka Precyzyjna) z siedzibą w Warszawie, ul. Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420325, NIP 522-299-64-68, REGON 146121549, o kapitale zakładowym w wysokości 6950,00 zł będąca podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt.1 Ustawy o działalności leczniczej; wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000137230, zwany także Usługodawcą
 4. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym https://diagnostykaprecyzyjna.pl/sklep/ będący własnością Masdiag, za pośrednictwem którego Użytkownik może w szczególności złożyć Zamówienie na Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (ukończone 18 lat) zamierzająca zawrzeć umowę lub zawierająca umowę na korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu
 6. Pacjent – osoba fizyczna wskazana w chwili rejestracji, na rzecz której wykonana ma zostać Usługa
 7. Konto Pacjenta – konto zakładane w portalu https://pacjent.masdiag.pl umożliwiające po zalogowaniu m.in. podgląd i pobranie wszystkich dotychczas wydanych przez Masdiag wyników Pacjenta i dostęp do zaleceń lekarskich
 8. Zestaw do pobrania materiału – w zależności od wybranego badania jest to zestaw umożliwiający pobranie materiału w postaci krwi włośniczkowej lub moczu oraz jego odesłanie do laboratorium
 9. Usługa – usługa dostępna dla Użytkownika za pośrednictwem Serwisu
 10. Usługa informacyjna – usługa polegająca na udostepnieniu Użytkownikowi możliwości przeglądania zawartości Serwisu, w tym możliwości zapoznania się z zakresem Usług świadczonych przez Masdiag w Serwisie
 11. Konsultacja lekarskaUsługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na nieodpłatnym udzieleniu dostępu w ramach Serwisu do kalendarza i umożliwieniu Użytkownikowi umówienia się na odpłatne Świadczenia zdrowotne realizowane przez lekarzy zatrudnionych w Masdiag
 12. Badanie Usługa stanowiąca Świadczenie zdrowotne polegająca na odpłatnym przeprowadzeniu badania laboratoryjnego realizowanego przez Masdiag zgodnie z Ustawą o medycynie laboratoryjnej na zasadach określonych w Regulaminie zakończona udostępnieniem Wyniku badania
 13. Wynik badań – wynik badania laboratoryjnego wykonanego w Masdiag stanowiący dokumentację medyczną w rozumieniu Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 14. Koszyk – lista Usług sporządzona podczas składania Zamówienia na podstawie wyboru Użytkownika spośród Usług udostępnionych w Serwisie
 15. Kod rabatowy – kod uprawniający do zakupu Usług z określoną zniżką
 16. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Masdiag czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika stanowiące ofertę zawarcia z Masdiag (drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu) umowy o świadczenie Usług zgodnie z zakresem Zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie
 18. Świadczenie zdrowotne – działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania w rozumieniu art. 2 pkt 10 Ustawy o działalności leczniczej
 19. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO
 20. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 21. Ustawa o działalności leczniczej – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 112, poz. 654 z późn. zm.)
 22. Ustawa o medycynie laboratoryjnej – ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2280 z późn. zm.)
 23. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 24. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. 2009 nr 52, poz. 417 z późn. zm.)
 25. Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich – ustawa z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823)
 26. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.)

§2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa warunki udzielania Świadczeń zdrowotnych i realizacji Usług, w szczególności warunki:
  1. zakupu i świadczenia przez Masdiag Usług określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu,
  2. korzystania z Serwisu,
  3. składania Zamówień,
  4. uiszczania opłat za Zamówienie,
  5. składania i rozpatrywania reklamacji,
  6. realizacji prawa odstąpienia od umowy.
 3. Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: https://diagnostykaprecyzyjna.pl/regulamin/
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu powinna zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania.
 6. Masdiag zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu lub wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu:
  1. ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Masdiag,
  2. ze względu na konieczność dokonania niezbędnych czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem, ulepszaniem, konserwacją lub zabezpieczaniem systemów informatycznych i zasilania, polepszeniem funkcjonalności, przy czym okres czasowego zawieszenia dostępu nie będzie dłuższy niż czas konieczny do usunięcia powstałych nieprawidłowości.

§3. Usługi

 1. Usługa informacyjna:
  1. Każdy Użytkownik w ramach domeny www.diagnostykaprecyzyjna.pl może bezpłatnie zapoznać się z umieszczonymi na niej informacjami.
  2. Informacje w ramach Usługi informacyjnej:
   • udostępniane są wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych/edukacyjnych,
   • nie stanowią porady medycznej, opinii lekarskiej ani diagnozy,
   • nie mają na celu zastąpienia indywidualnej porady medycznej udzielanej przez lekarza lub innego dostawcę usług zdrowotnych,
   • nie stanowią rekomendacji jakiegokolwiek określonego sposobu leczenia.
 2. Badanie:
  1. Badanie wykonywane jest w celu zapewnienia Pacjentowi opieki medycznej w zakresie profilaktyki zdrowia, zachowania zdrowia, ratowania zdrowia, przywracania i poprawy zdrowia.
  2. Badanie może być zakupione zgodnie z wyborem Użytkownika i dostępnością Badania w Serwisie.
  3. Badanie jest Usługą odpłatną. Cena Badania oraz jego charakterystyka znajdują się przy danej pozycji w Serwisie.
  4. W cenie Badania Pacjent otrzymuje odpowiedni Zestaw do pobrania materiału i jego odesłania do Laboratorium bez ponoszenia dodatkowych opłat.
  5. Pacjent może pobrać materiał tak długo, jak wskazuje data terminu przydatności do użycia Zestawu do pobrania materiału podana na jego opakowaniu.
  6. Wysyłane przez Masdiag Zestawy do pobrania materiału posiadają przynajmniej 6-miesięczny termin przydatności do użycia.
  7. Po upływie terminu przydatności Zestawu do pobrania materiału umowa na wykonanie Badania ulega rozwiązaniu bez prawa do zwrotu opłaty za niewykorzystane Badanie.
  8. Początek biegu terminu wykonania Usługi Badania liczy się od daty przyjęcia materiału do Laboratorium, o której Pacjent jest informowany poprzez e-mail wysyłany na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji.
 3. Konsultacja lekarska:
  1. Usługa Konsultacji lekarskich polega na wyświetleniu Użytkownikowi kalendarzy lekarzy wraz z umożliwieniem umówienia się na Świadczenie zdrowotne realizowane przez Masdiag.
  2. Konsultacja lekarska polega na realizacji Świadczenia zdrowotnego, w szczególności udzieleniu porady medycznej, interpretacji wyników badań laboratoryjnych, i jest świadczona przez lekarza Masdiag odpłatnie za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. Konsultacja lekarska może zostać wykupiona samodzielnie lub z Usługami dostępnymi w ramach Serwisu, przy czym musi być opłacona z góry (brak opcji zakupu na fakturę proformę).
  3. Konsultacja lekarska realizowana jest w wybrane dni robocze od poniedziałku do piątku zgodnie z dostępnością lekarzy wskazaną w kalendarzu.
  4. Usługa Konsultacji lekarskiej wymaga założenia Konta Pacjenta w portalu https://pacjent.masdiag.pl
  5. Pacjent może bezpłatnie zmienić termin lub odwołać rezerwację Konsultacji lekarskiej do 48 godzin przed jej rozpoczęciem, pisząc na adres pomoc@masdiag.pl
  6. W przypadku odwołania rezerwacji na mniej niż 48 godzin przed Konsultacją lekarską zwrot płatności za konsultację zostanie pomniejszony o 10-procentową opłatę za obsługę Zamówienia.
  7. Masdiag dokona zwrotu należności w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o rezygnacji z usługi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty do jej dokonania.
  8. W przypadku, w którym Konsultacja lekarska nie może być wykonana z przyczyn leżących po stronie Masdiag, Masdiag niezwłocznie przystąpi do ustalenia nowego terminu Konsultacji lekarskiej lub zaoferuje zwrot pełnej opłaty za konsultację.
  9. Konsultacja lekarska udzielana jest przez lekarza Masdiag za pośrednictwem środków komunikacji na odległość – telefonu lub wideorozmowy przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego Microsoft Teams.
  10. Po umówieniu terminu Konsultacji lekarskiej Masdiag przekazuje informację o terminie umówionej Konsultacji lekarskiej na wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej.
  11. W przypadku wyboru opcji kontaktu za pośrednictwem telefonu lekarz 3-krotnie podejmie próbę kontaktu telefonicznego w umówionym terminie Konsultacji lekarskiej.
  12. W przypadku wyboru opcji kontaktu za pośrednictwem wideorozmowy na wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej przesłany zostaje aktywny link do spotkania z lekarzem.
  13. W wyniku Konsultacji lekarskiej lekarz Masdiag sporządza dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po zakończonej Konsultacji lekarskiej Pacjent otrzymuje zalecenia lekarskie. Ewentualne recepty będą dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta (e-zdrowie).
  14. Konsultacja lekarska nie obejmuje swoim zakresem wystawiania skierowań do lekarzy specjalistów ani zwolnień lekarskich.
  15. W czasie wykonywania Konsultacji lekarskiej lekarz przestrzega standardów i procedur udzielania Świadczeń zdrowotnych i etyki zawodowej oraz przestrzega zasad tajemnicy lekarskiej.

§4. Składanie zamówień, zawarcie umowy

 1. Użytkownik może składać Zamówienia w ramach Serwisu przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę.
 2. Na etapie kompletowania Zamówienia Użytkownik może wykorzystać – jeśli posiada – Kod rabatowy.
 3. Podczas składania Zamówienia Użytkownik podaje dane osobowe niezbędne do wysyłki Zestawu do pobrania materiału oraz do wystawienia faktury za zakupione Usługi.
 4. Wymagane jest podanie następujących danych:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer telefonu,
  3. adres e-mail,
  4. adres do faktury (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),
  5. adres do wysyłki (jeżeli inny niż do faktury),
  6. w przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy i adresu oraz numeru NIP firmy,
  7. w przypadku zakupu z refundacją środków przez fundację może być wymagane podanie danych podopiecznego fundacji lub danych samej fundacji.
 5. Użytkownik w celu przejścia do płatności jest zobligowany do oświadczenia, że zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu i Polityki prywatności oraz złożenia oświadczeń i wyrażenia zgód obligatoryjnych, bez których złożenia Użytkownik nie będzie mógł kontynuować procesu składania Zamówienia. Złożenie oświadczeń i zgód następuje poprzez zaznaczenie przez Użytkownika właściwego pola wyboru.
 6. Po podaniu wymaganych danych oraz złożeniu wymaganych oświadczeń i zgód Użytkownik może złożyć Zamówienie i dokonać płatności. Możliwe metody płatności określa §5 Regulaminu.
 7. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę Użytkownika na zawarcie przez Użytkownika umowy o świadczenie Usług przez Masdiag w zakresie objętym Zamówieniem.
 8. W celu zawarcia umowy o udzielenie Świadczeń zdrowotnych:
  1. Użytkownik powinien:
   • zaakceptować Regulamin, Politykę prywatności oraz zgody i oświadczenia wskazane z chwilą składania Zamówienia,
   • wypełnić stosowny formularz, w ramach którego Użytkownik wskazuje dane osobowe i teleadresowe oraz określa sposób i miejsce dostawy Zestawu do pobrania materiału (jeżeli dotyczy).
  2. Umowa o udzielenie Świadczeń zdrowotnych zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia złożonego Zamówienia (oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia oferty) drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w ramach formularza. Nieotrzymanie potwierdzenia e-mail w ciągu 1 godziny od złożenia Zamówienia oznacza, że umowa o udzielenie Świadczeń zdrowotnych nie została zawarta. W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z Masdiag, pisząc na adres pomoc@masdiag.pl w celu otrzymania dalszych instrukcji.
  3. Opłata on-line za zamówienie powinna nastąpić niezwłocznie, nie później niż do 1 godziny od złożenia Zamówienia. Po upływie tego terminu nastąpi automatyczne anulowanie Zamówienia.
  4. W przypadku wybrania opcji „Przelew bankowy”, dostępnej tylko dla podopiecznych fundacji, realizacja dostawy Zestawu do pobrania materiału jest wstrzymana do czasu opłacenia przez Użytkownika lub fundację faktury proforma. Nieopłacenie proformy w ciągu 30 dni będzie skutkowało anulowaniem Zamówienia.

§5. Płatności

 1. W Serwisie można dokonać płatności za złożone Zamówienie za pomocą systemu PayU w następujący sposób:
  1. za pośrednictwem płatności BLIK,
  2. szybkim przelewem on-line,
  3. kartą płatniczą (Visa lub Mastercard), oraz tradycyjnym przelewem bankowym w przypadku wyboru opcji „Przelew bankowy” (tylko dla podopiecznych fundacji).
 2. Masdiag nie pobiera żadnych dodatkowych opłat wynikających z powyższych form płatności.
 3. Wszystkie ceny za oferowane Badania podane w Serwisie są cenami brutto.
 4. Informacje o cenach podane w Serwisie są wiążące do czasu opublikowania ich zmiany w Serwisie.
 5. Za datę dokonania płatności uznaje się dzień, w którym nastąpiło uznanie rachunku rozliczeniowego lub bankowego Usługodawcy.

§6. Sposoby, terminy i koszty dostawy

 1. W zawiązku z wykonaniem Usługi Badania do Użytkownika wysyłany jest odpowiedni Zestaw do pobrania materiału.
 2. Dostawa Zastawu do pobrania materiału realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest wliczona w cenę Badania.
 3. Masdiag udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru zestawu:
  1. przesyłka kurierska,
  2. przesyłka z odbiorem w paczkomacie.
  3. Przesyłki nadawane są tego samego lub kolejnego dnia roboczego licząc od zaksięgowania płatności.

§7. Sposób wykonania świadczenia zdrowotnego

 1. Przedmiotem Świadczenia zdrowotnego może być:
  1. przeprowadzenie Badań laboratoryjnych w zakresie parametrów wybranych przez Użytkownika na etapie składania Zamówienia,
  2. usługa Konsultacji lekarskiej wykupiona na konkretny termin.
 2. Podstawowe informacje na temat przebiegu realizacji Świadczeń zdrowotnych znajdują się w opisie danej Usługi oraz w zakładkach informacyjnych dostępnych na stronach Serwisu (charakterystyka badania i zakres konsultacji). Użytkownik powinien zapoznać się z tymi informacjami przed zawarciem umowy o świadczenie usług, jako że stanowią one integralną część warunków jej świadczenia.
 3. Masdiag oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia i wymagane kwalifikacje do udzielania Świadczeń zdrowotnych. Masdiag świadczy usługi w sposób zgodny z właściwymi przepisami regulującymi kwestie odpowiedzialności zawodowej, zgodnie z zasadami etyki i poufności zawodowej oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami i swoją najlepszą wiedzą.
 4. Na podstawie zawartej umowy o udzielanie Świadczeń zdrowotnych w zakresie Badań:
  1. Masdiag obowiązany jest zapewnić Pacjentowi możliwość i warunki do skorzystania ze Świadczeń zdrowotnych przede wszystkim poprzez dostarczenie Zestawu do pobrania materiału,
  2. Użytkownik obowiązany jest do współdziałania z Masdiag w celu umożliwienia należytego wykonania Usługi, w szczególności poprzez stosowanie się do zasad pobierania, rejestracji i dostarczania materiału określonych w opisie Usługi oraz instrukcji użycia dołączonej do Zestawu do pobrania materiału.
 5. Na podstawie zawartej umowy o udzielanie Świadczeń zdrowotnych w zakresie Konsultacji lekarskich:
  1. Masdiag obowiązany jest zapewnić Pacjentowi możliwość i warunki do skorzystania ze Świadczenia zdrowotnego poprzez nawiązanie połączenia telefonicznego/za pośrednictwem Microsoft Teams,
  2. Użytkownik zobowiązany jest posiadać aktywne Konto Pacjenta w portalu https://pacjent.masdiag.pl; z poziomu Konta możliwy jest m. in. wgląd do wyników badań udostępnianych przez Masdiag, dodanie wyników badań od innych wykonawców, dodanie opisu historii choroby/leczenia, podgląd zaleceń lekarskich.
 6. W przypadku braku możliwości terminowego wykonania Usługi w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Masdiag (np. awarii aparatury, wypadku losowego, zdarzenia o charakterze siły wyższej itd.), Masdiag zobowiązuje się do zapewnienia wykonania Usługi w najszybszym możliwym terminie, tj. po ustaniu wszystkich przeszkód będących podstawą jej opóźnienia.
 7. Użytkownik obowiązany jest podawać informacje wyłącznie prawdziwe, niewprowadzające w błąd oraz nie zatajać przed Masdiag żadnych informacji istotnych dla wykonania Usługi.
 8. Masdiag wykonuje Świadczenia zdrowotne zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, obowiązującymi w tym zakresie standardami oraz normami, opierając się na dostarczonych przez Użytkownika informacjach, danych i materiale biologicznym.

§8. Odbiór wyników badań

 1. Wynik każdego zleconego badania wydawany jest w postaci oddzielnego „Sprawozdania z badania laboratoryjnego”.
 2. Wynik Badania wysyłany jest w postaci zakodowanej na adres e-mail Pacjenta lub opiekuna prawnego Pacjenta podany przy rejestracji.
 3. Wyniki wydawane są w formie elektronicznej (PDF) i są podpisane przez diagnostę laboratoryjnego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co oznacza, że stanowią pełnoprawne wyniki badań.
 4.  Wyniku Badania nie należy wykorzystywać w celach związanych z opieką medyczną w zakresie:
  1. badań, diagnozy, opinii albo czynności wykonywanych do celów medycyny sądowej,
  2. badań w celu uzyskania renty inwalidzkiej czy dla celów ubiegania się o polisę ubezpieczeniową,
  3. chirurgii plastycznej i innych zabiegów kosmetycznych, niesłużących przywracaniu lub poprawie zdrowia.
 5. Dostęp do wyniku badania możliwy jest również za pośrednictwem:
  1. portalu https://rejestracja.masdiag.pl/ („Odbierz wynik badania”)
  2. Konta Pacjenta w portalu https://pacjent.masdiag.pl

§9. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Konsument musi poinformować Masdiag o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przez Konsumenta:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@masdiag.pl
  2. przypadku, gdy nie wysłano jeszcze materiału do badania – listownie na adres: Masdiag Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej Masdiag niezwłocznie przekazuje Konsumentowi na wskazany przez niego lub użyty w korespondencji adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 8. Masdiag niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności wynikające z zakresu złożonego oświadczenia o odstąpieniu bez obciążania Konsumenta dodatkowymi kosztami.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, w którym Masdiag wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Masdiag utraci prawo odstąpienia od umowy.
 10. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, aby wykonywanie Usługi rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Masdiag do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia z uwzględnieniem określonej ceny Usługi (np.: cena Zestawu do pobrania materiału i jego wysyłki).
 11. Masdiag dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie wnioskuje o inny sposób zwrotu.

§10. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje mogą być składane w następujący sposób:
  1. drogą elektroniczną na adres: pomoc@masdiag.pl
  2. listownie na adres: Masdiag Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
  1. numer Zamówienia,
  2. imię i nazwisko składającego reklamację,
  3. imię i nazwisko Użytkownika lub Pacjenta,
  4. adres poczty elektronicznej, a w przypadku reklamacji listownej – adres korespondencyjny,
  5. opis problemu, który wystąpił, stanowiącego przyczynę reklamacji,
  6. wskazanie daty zaistnienia zdarzenia,
  7. w przypadku żądania zwrotu płatności – wskazanie metody zwrotu np.: w taki sam sposób jak opłacono/ na wskazany nr konta
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia. Informacja o wyniku rozpatrzenia reklamacji przekazywana jest w formie pisemnej:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w reklamacji – w przypadku reklamacji złożonej drogą elektroniczną,
  2. w formie listownej na wskazany adres korespondencyjny – w przypadku reklamacji złożonej listownie.
 4. Konsumentowi przysługuje prawo odwołania się od wyniku rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych. Odwołanie rozpatrywane jest analogicznie jak reklamacja.
 5. Jeśli stanowisko Masdiag nie usatysfakcjonuje Konsumenta, może on skorzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów lub zwrócić się do sądu.

§11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00‐030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
  2. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę);
  3. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich); porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 ‐ 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 5. Zgodnie z treścią art. 5 pkt. 5 lit. b) Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich przepisów tej ustawy nie stosuje się do umów dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej (art. 3 ust. 1 pkt 7 Ustawy o prawach konsumenta).

§12. Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać:
  1. urządzenie umożliwiające połączenie z Internetem (np. desktop, laptop, tablet, telefon komórkowy),
  2. telefon komórkowy lub stacjonarny,
  3. dostęp do Internetu,
  4. skrzynkę poczty elektronicznej (adres e-mail).
 2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 podpunkt a) powinny mieć możliwość połączenia z Internetem oraz powinny spełniać następujące wymagania:
  1. w przypadku desktopów i laptopów: system operacyjny Windows w wersji 10 lub wyższej albo MacOs w wersji Big Sur 11.2.1 lub wyższej,
  2. w przypadku urządzeń mobilnych: system operacyjny Android w wersji 8.0 lub wyższej albo iOs w wersji 14,
  3. przeglądarka internetowa Chrome albo Safari, albo Firefox, albo Opera, albo Microsoft Edge w najnowszych wersjach.
 3. Witryna internetowa Serwisu dopasowuje się automatycznie do rozdzielczości ekranu.
 4. Usługodawca nie jest zobowiązany do dostarczenia urządzeń i/lub oprogramowania, o których mowa w ust. 1 i 2, ani innego oprogramowania lub sprzętu potrzebnego do korzystania z Serwisu. Zapewnienie odpowiednich urządzeń i/lub oprogramowania należy do Użytkownika.
 5. Użytkownik może korzystać z innych przeglądarek internetowych niż wskazane w ust. 2, Masdiag nie gwarantuje w takim przypadku prawidłowości działania Serwisu.
 6. Koszty transmisji danych Użytkownik ponosi we własnym zakresie, zgodnie z zawiązaną umową z dostawcami Internetu i/lub operatorami telekomunikacyjnymi.

§13. Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik poprzez wypełnienie „Formularza zamówienia” na stronie Serwisu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO, w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie Usług.
 2. Podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Zamówienia.
 3. Administratorem danych osobowych jest Masdiag Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa, NIP: 522-299-64-68, REGON 146121549, KRS 0000420325 zwana dalej także Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych podczas wypełniania „Formularza zamówienia”.
 5. W związku z Zamówieniem Usługi w Serwisie przetwarzane będą dane Użytkownika:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania (adres do faktury/wysyłki),
  3. adres poczty elektronicznej,
  4. numer telefonu.
 6. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
  1. zawarcia umowy o Świadczenie zdrowotne udzielane przez Masdiag na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji Świadczenia zdrowotnego, chyba że wcześniej Użytkownik wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzysta z innych przysługujących Użytkownikowi praw; podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem świadczenia Usługi przewidzianej umową;
  2. wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty za Zamówienie, prowadzenia ksiąg rachunkowych, wypełnienia innych obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z m.in. ustawą o rachunkowości, przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku prawnego;
  3. dokonania niezbędnych zapisów w dokumentacji medycznej i przekazania jej Użytkownikowi na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przez czas wskazany przepisami prawa;
  4. przechowania danych osobowych Użytkownika w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie jego roszczeń i obrona jego praw przez okres przewidziany przepisami prawa;
  5. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez Masdiag działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń; Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do upływu okresu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Użytkownik, jeśli przepisy prawa nie wskazują inaczej, ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  6. przenoszenia danych,
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie usług przez Masdiag,
  8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zajdą przesłanki z art. 21 RODO.

§14. Spory

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Masdiag a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Masdiag a podmiotem niebędącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Masdiag.

§15. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2023 r.
 2. Do Zamówień składanych od momentu wejścia w życie zmienionego Regulaminu zastosowanie znajduje zmieniony Regulamin.
 3. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków i w tym zakresie stosuje się regulamin w wersji obowiązującej w chwili złożenia Zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Skargi dotyczące naruszeń prawa do ochrony zdrowia Pacjent może zgłosić do Rzecznika Praw Pacjenta: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, kancelaria@rpp.gov.pl tel.: (22) 5328250 https://www.gov.pl/web/rpp
 6. Kontakt z Masdiag można uzyskać:
  1. Pod adresem: Masdiag Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 33 01-882 Warszawa
  2. Pod numerem telefonu: +48 530 231 148 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora Użytkownika)
  3. Pod adresem poczty elektronicznej: pomoc@masdiag.pl

Załącznik nr 1 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Masdiag Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 33

01-882 Warszawa

e-mail: pomoc@masdiag.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących usług: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy: …………………………………….

Numer zamówienia: ………………………………………..

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ……………………………………………………..

Data: ……………………………