kontakt@diagnostykaprecyzyjna.pl

Ilościowe badanie profilu aminokwasów i acylokarnityn

Czy wiesz, że jedną z pierwszych opisanych chorób związanych z zaburzeniem przemian metabolicznych była odkryta już w latach 30-tych XX wieku fenyloketonuria?

Monitoring wad metabolizmu

Ilościowe badanie profilu aminokwasów i acylokarnityn techniką LC-MS/MS (tzw. TANDEM) z podziałem chromatograficznym przeznaczone jest przede wszystkim do monitorowania terapii stosowanej u pacjentów z niektórymi wrodzonymi chorobami metabolicznymi ze szlaku aminokwasów, zaburzeń
β-oksydacji kwasów tłuszczowych oraz acydurii organicznych.

Badanie to może służyć także jako narzędzie do diagnostyki uwarunkowanych genetycznie chorób metabolicznych, zwłaszcza w przypadku dzieci chorych bezobjawowych, urodzonych przed wdrożeniem w całym kraju programu badań przesiewowych noworodków (tj. przed 2013 r.).

Umożliwia ono kontrolowanie wybranych parametrów biochemicznych bez konieczności wychodzenia z domu, oszczędzając dziecku i rodzicom stresu związanego z wizytą w punkcie pobrań.

Przeczytaj na blogu:

Informacje i wskazówki dotyczące pobierania krwi włośniczkowej od dzieci

zestaw2
Dostawa w 1-2 dni robocze
Materiał badany - krew z palca
wynik
Wyniki w ciągu 7 dni roboczych
od przyjęcia materiału

Dowiedz się więcej

Pacjenci z wrodzonymi wadami metabolizmu ze szlaku aminokwasów, zaburzeń β-oksydacji kwasów tłuszczowych oraz acydurii organicznych wymagają regularnej kontroli wybranych parametrów biochemicznych (w tym badania profilu aminokwasów i acylokarnityn) w celu kontroli poprawności prowadzonej terapii i stosowanej diety. Zaburzenia te mają często dynamiczny przebieg, a poziomy oznaczanych parametrów mogą być zależne od aktualnego stanu zdrowia i wahać się wraz ze zmianami stanu klinicznego pacjenta, dlatego regularna kontrola często umożliwia skuteczną interwencję terapeutyczną.

Zmiany w stężeniach oznaczanych metabolitów mogą być niekiedy subtelne, a co za tym idzie, wymagają wysoce czułych metod. Oferowane przez nasze Laboratorium badania profilu aminokwasów i acylokarnityn są rozszerzone w stosunku do badań przesiewowych o rozdziały chromatograficzne na kolumnie, dzięki czemu charakteryzują się wysoką dokładnością i powtarzalnością, znikomym ryzykiem interferencji oraz możliwością rozdziału form izomerycznych – istotnych w diagnostyce różnicowej niektórych schorzeń.

Badanie składa się z dwóch oznaczeń:

  • profilu 26 aminokwasów
  • profilu 24 acylokarnityn

umożliwiających wykrycie i monitorowanie kilkudziesięciu defektów metabolicznych.

 

Zaburzenia wykrywane i monitorowane za pomocą analizy profilu aminokwasów:

L.p.SkrótNazwa jednostki chorobowejZaburzone parametry
1.CIT ICytrulinemia↑Cit (↓Arg, ↑Gln)
2.CTLN2Cytrulinemia typu II / deficyt cytrynu↑Cit (↑Arg, ↑Orn, ↑Met)
3.PHGDHDeficyt dehydrogenazy 3-fosfoglicerynowej↓Ser, ↓Gly
4.OTCDeficyt transkarbamylazy ornityny↑Gln, ↑Ala, ↑Lys ↓Cit, ↓Arg
5.PKU/HPAFenyloketonuria/Hiperfenyloalaninemia↑Phe, ↓Tyr
6.ARGHiperargininemia (deficyt arginazy)↑Arg
7. β-alaninemia↑β-Ala, (↑β- AIBA), ↑GABA
8.MATHipermetioninemia↑Met, (↑Hcy)
9.OATHiperornitynemia (ang. Gyrate Atrophy – zanik girlandowaty siatkówki i naczyniówki oka)↑Orn
10.HPHiperprolinemia typu I, II↑Pro
11.HALHistydynemia↑His
12.HCYHomocystynuria↑Hcy, ↑Met
13.MTHFRHomocystynuria / MTHFR↑Hcy, ↓Met
14.LPILizynuryczna nietolerancja białka↓Lys, ↓Arg, ↓Orn (krew)
↑Lys, ↑Arg, ↑Orn (mocz)
15.MSUDChoroba syropu klonowego↑Leu, ↑Ile, ↑Val, ↑Aile
16.ASNSDNiedobór syntetazy asparaginy↓Asp
17.GLULNiedobór syntetazy glutaminianu↓Gln
18.TTDNiedobór transportera tauryny↓Tau
19. Prolinemia typu I↑Pro, (↑Hyp)
20.SDDSarkozynemia↑Sar
21.TDO2Tryptofanuria / Hipertryptofanemia↑Trp
22.TYR ITyrozynemia typu I↑/N Tyr, ↑Met, ↑Phe
23.TYR II/IIITyrozynemia typu II-III↑Tyr

 

Zaburzenia β-oksydacji kwasów tłuszczowych wykrywane i monitorowane za pomocą analizy profilu acylokarnityn:

Lp.SkrótNazwa jednostki chorobowejZaburzone parametry
1.SCAD

Deficyt dehydrogenazy acylo-CoA krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych

(Short-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency)

↑C4, ↑C4/C2,

↑C4/C3, ↑C4/C8

2.IBD

Deficyt dehydrogenazy izobutyrylo-CoA

(Isobutyryl-CoA dehydrogenase deficiency)

↑C4, ↑C4/C2,

↑C4/C3, ↑C4/C8

3.MCAD

Deficyt dehydrogenazy acylo-CoA średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych

(Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency)

↓C0, ↑C6, ↑C8,

↑C8/C10, ↑C8/C2

4.

M/SCHAD

HADH

Deficyt dehydrogenazy 3-hydroksyacylo-CoA średnio-/krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych

(Medium/short-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency)

↑C4-OH
5.MCKAT

Deficyt tiolazy średnio-łańcuchowej 3-ketoacylo-CoA

(Medium-chain 3-ketoacyl-CoA thiolase deficiency)

↑C8, ↑C8/C10
6.DE-RED

Deficyt reduktazy 2,4-dienoilo-CoA

(2,4-dienoyl-CoA reductase deficiency)

↑C10:2, ↑C10:2/C10
7.VLCAD

Deficyt dehydrogenazy acylo-CoA bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych

(Very long-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency)

↓C0, ↓C2, ↑C14:1,

↑C14, ↑C14:1/C16

8.LCHAD

Deficyt dehydrogenazy 3-hydroksyacylo-CoA długołańcuchowych kwasów tłuszczowych

(Long-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase)

↓C0, ↑C16-OH,

↑C18-OH

9.

MTP

(TFP)

Deficyt mitochondrialnego białka trójfunkcyjnego

(Mitochondrial trifunctional protein deficiency)

↑C12, ↑C14-OH,

↑C16, ↑C16-OH, ↑C18:1

10.CACT

Deficyt translokazy karnityny

(Carnitine-acylcarnitine translocase deficiency)

↓C0, ↑C16, ↑C18:1,

↑C18, ↓C0/(C16+C18),

↑(C16+C18:1)/C2

11.CPT II

Deficyt transferazy karnityno-palmitynowej typu II

(Carnitine palmitoyltransferase II deficiency)

↓C0, ↑C16, ↑C18:1,

↑C18, ↓C0/(C16+C18), ↑(C16+C18:1)/C2

12.CPT I

Deficyt transferazy karnityno-palmitynowej typu I

(Carnitine palmitoyltransferase I deficiency)

↑C0, ↓C16, ↓C18, ↓C18:1, ↑C0/(C16+C18)

13.

CUD

(CTD)

Deficyt transportera karnityny / pierwotny deficyt karnityny

(Carnitine uptake defect / primary carnitine deficiency)

↓C0, ↓C2, ↓wszystkie acylokarnityny
14.

MAD

(GA II)

Deficyt wielu dehydrogenaz-acylo-CoA / acyduria glutarowa typu II

(Multiple acyl-CoA dehydrogenase deficiency / glutaric acidemia type II)

od ↑C4 do ↑C18
15.FLAD

Deficyt syntetazy dinukleotydu flawina-adenina

(Flavin adenine dinucleotide synthetase deficiency)

od ↑C4 do ↑C18,

↑C5DC

Acydurie organiczne  wykrywane i monitorowane za pomocą analizy profilu acylokarnityn:

16.GA I

Deficyt dehydrogenazy glutarylo-CoA / acyduria glutarowa typu I

(Glutaryl-CoA dehydrogenase deficiency / glutaric aciduria type I)

↑C5DC, ↑C5DC/C5-OH,

↑C5DC/C8, ↑C5DC/C16

17.PA

Deficyt karboksylazy propionylo-CoA /acyduria propionowa

(Propionyl-CoA carboxylase deficiency / propionic acidemia)

↑C3, ↑C3/C2,

↑C3/C16

18.MMA

Deficyt mutazy metylomalonylo-CoA / acyduria metylomalonowa

(Methylmalonyl-CoA mutase deficiency / methylmalonic aciduria)

↑C3, ↑C4DC, ↑C3/C2
19.MCEE

Deficyt epimerazy metylomalonylo-CoA

(Methylmalonyl-CoA epimerase deficiency)

↑C3, ↑C3/C2
20.Cbl

Zaburzenia metabolizmu kobalamin

(Disorders of cobalamin metabolism)

↑C3, ↑C4DC
21.B12

Niedobór witaminy B12

(Vitamin B12 deficiency)

↑C3
22.

SUCL

(SUCLA2,

SUCLG1)

Deficyt ligazy bursztynylo-CoA

(Succinate-CoA ligase deficiency)

↑C3, ↑C4DC, ↑C3/C2
23.IVA

Deficyt dehydrogenazy izowalerylo-CoA / acyduria izowalerianowa

(Isovaleryl-Co A dehydrogenase deficiency / isovaleric aciduria)

↑C5, ↑C5/C0,

↑C5/C2, ↑C5/C3

24.HMGA

Deficyt liazy 3-hydroksy-3-metyloglutaryl-CoA

(3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA lyase deficiency)

↑C5-OH, ↑C6DC,

↑C5-OH/C8, ↑C5OH/C2

25.MGA1

Deficyt hydratazy 3-metylglutakonylo-CoA / acyduria 3-metyloglutakonowa typu I

(3-methylglutaconyl-CoA hydratase deficiency / 3-methylglutaconic aciduria type I)

↑C5-OH, ↑C6DC,

↑C5-OH/C8

26.MCC

Deficyt karboksylazy 3-metylokrotonylo-CoA / 3-metylokrotonyloglicynuria

(3-methylcrotonyl-CoA carboxylase deficiency / 3-methylcrotonylglycinuria)

↑C5-OH, ↑C5:1,

↑C5-OH/C8, ↑C5-OH/C0

27.SBCAD

Deficyt dehydrogenazy 2-metylobutyrylo-CoA / deficyt dehydrogenazy krótkołańcuchowych, rozgałęzionych kwasów tłuszczowych / 2‑metylobutyryloglicynuria

(2-methylbutyryl-CoA dehydrogenase deficiency / short, branched chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency / 2-methylbutyrylglycinuria)

↑C5
28.MHBD

Deficyt dehydrogenazy 2‑metylo‑3‑hydroksybutyrylo‑CoA

(2-methyl-3-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenase deficiency)

↑C5-OH, ↑C5:1
29.BKT

Deficyt β-ketotiolazy / 2-metyloacetoacetylo-CoA lub oksotiolazy

(Beta-ketothiolase / 2-methylacetoacetyl-CoA thiolase or 3-oxothiolasedeficiency)

↑C5:1, ↑C5-OH,

↑C5OH/C8

30.MA

Deficyt dekarboksylazy malonylo-CoA / acyduria malonowa

(Malonyl-CoA decarboxylase deficiency / malonic acidemia)

↑C3DC
31.CMAMMA

Łączona acyduria metylomalonowa i malonowa / deficyt syntazy 3 acetylo-CoA

(Combined malonic and methylmalonic aciduria / acety-CoA-synthase 3 deficiency)

↑C3DC, ↑C4DC
32.EE

Acyduria etylomalonowa

(Ethylmalonic encephalopathy)

↑C4
33.HCS

Złożony deficyt karboksylaz lub niedobór wielu karboksylaz / deficyt syntetazy holokarboksylazy

(Multiple carboxylase deficiency / holocarboxylase synthetase deficiency)

↑C3, ↑C5-OH,

↑C5OH/C8

34.HIBCH

Deficyt hydrolazy 3-hydroksyizobutyrylo-CoA

(3-hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase deficiency)

↑C4-OH
35.DB BIO

Deficyt biotynidazy

(Biotinidase deficiency)

↑C3, ↑C5-OH, ↑C3/C2

Badanie zalecane:

  • jako element diagnostyki u osób z podejrzeniem choroby metabolicznej z powodu objawów lub pokrewieństwa z osobą chorą
  • w przypadku nieprawidłowych wyników badań przesiewowych noworodków jako test weryfikujący (drugiego rzędu, ang. second-tier test)
  • w przypadku uzyskania odbiegających od normy wyników niektórych innych badań np. profilu kwasów organicznych
  • w monitorowaniu terapii (skuteczności leczenia, diety eliminacyjnej) u pacjentów wcześniej zdiagnozowanych
  • w przypadku konieczności wykluczenia chorób metabolicznych przed wprowadzeniem diety ketogennej

 

Badane parametry

  • Profil 26 aminokwasów:

Ala (Alanina), Arg (Arginina), Asn (Asparagina), Asp (Kwas asparaginowy, bAla (Beta-alanina), Cit (Cytrulina), Glu (Kwas glutaminowy), Gln (Glutamina), Gly (Glicyna), His (Histydyna), hArg (Homoarginina), Ile (Izoleucyna), Leu (Leucyna), Lys (Lizyna), Met (Metionina), Orn (Ornityna), Phe (Fenyloalanina), Pro (Prolina), Sar (Sarkozyna), Ser (Seryna), Thr (Treonina), Trp (Tryptofan), Tyr (Tyrozyna), Val (Walina), Tau (Tauryna), GABA (Kwas gamma-aminomasłowy)

  • Profil 24 acylokarnityn:

C0 (wolna karnityna), C2 (acetylokarnityna), C3 (propionylokarnityna), C3DC (malonylokarnityna), C4 (butyrylokarnityna / izobutyrylokarnityna), C4-OH (3-hydroksybutyrylokarnityna / 3-hydroksyizobutyrylokarnityna), C4DC (metylomalonylokarnityna / bursztynylokarnityna), C5:1 (tigloilokarnityna / metylokrotonylokarnityna), C5 (izowalerylokarnityna / walerylokarnityna / 2-metylobutyrylokarnityna / piwalolilokarnityna) , C5-OH (3-hydroksyizowalerylokarnityna / 2-metylo-3-hydroksybutyrylokarnityna), C5DC (glutarylokarnityna), C6 (heksanoilokarnityna), C6DC (adypilokarnityna / metyloglutarylokarnityna), C8 (oktanoilokarnityna), C10:2 (dekadienoilokarnityna), C10 (dekanoilokarnityna) , C12 (dodekanoilokarnityna), C14 (mirystoilokarnityna), C14:1 (tetradekenoilokarnityna), C16 (palmitoilokarnityna), C16-OH (3-hydroksypalmitoilokarnityna), C18:1 (oleilokarnityna), C18 (stearoilokarnityna), C18-OH (3-hydroksystearoilokarnityna)

 

Przygotowanie do badania

Pobieranie materiału zalecane jest przed posiłkiem, najlepiej po nocnej przerwie w jedzeniu/ karmieniu, nie krótszej niż 2-3 godziny (o ile jest to możliwe i nie wpłynie na stan zdrowia pacjenta).

 

Przebieg

Badanie wykonywane jest w próbce krwi pobranej z palca na specjalną bibułę.

Po złożeniu zamówienia w sklepie w ciągu 1-2 dni roboczych pod wskazany w zamówieniu adres dostarczany jest przesyłką kurierską zestaw zabiegowy. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne do pobierania materiału komponenty oraz umożliwia samodzielne pobranie krwi z palca zgodnie z dołączoną instrukcją (dostępną również w zakładce „Jak pobrać materiał”).

Pamiętaj, że jakość pobrania materiału ma bezpośredni wpływ na dokładność wyniku badania.

W skład zestawu wchodzi opłacona koperta zwrotna umożliwiająca bezpłatne przesłanie pobranego materiału do Laboratorium. Po otrzymaniu materiału Laboratorium wykona badanie w ciągu 7 dni roboczych i prześle zakodowane wyniki profilu aminokwasów i profilu acylokarnityn na adres e-mail podany przy rejestracji próbki.