kontakt@diagnostykaprecyzyjna.pl

Badanie stężenia homocysteiny
w przebiegu WWM

Spis treści

Homocysteina w ujęciu metabolicznym

Homocysteina (Hcy) jest aminokwasem siarkowym powstającym w ludzkim organizmie w wyniku demetylacji aminokwasu metioniny pochodzącej ze spożywanego białka. Metionina i homocysteina odgrywają zasadniczą rolę w cytozolowym transferze grup metylowych, który jest podstawą funkcjonowania wielu szlaków metabolicznych, m.in. syntezy kreatyny, choliny i adrenaliny, jak również metylacji DNA.

Uproszczony schemat metabolizmu homocysteiny (źródło: https://dieta.pl)

Zaburzenia związane z patologicznym poziomem HCY

Klasyczna homocystynuria

Homocystynuria jest zaburzeniem szlaku metabolizmu siarki, spowodowanym genetycznie uwarunkowanym (mutacja w genie CBS) niedoborem enzymu β-syntazy cystationiny (CBS). Częstość jej występowania szacuje się na około 1:100 000-200 000.

Objawy wynikające z homocystynurii mają charakter wieloukładowy. Choroba powoduje patologiczne zmiany, do których zalicza się m.in.:

  • zaburzenia w obrębie gałki ocznej, np. zwichnięcie soczewki, drżenie tęczówki, jaskra i wynikające z tego powodu powikłania, takie jak zez, zaćma, odwarstwienie siatkówki, krótkowzroczność, ślepota
  • zmiany w układzie kostnym, takie jak osteoporoza, ograniczona ruchomość stawów, nieprawidłowości w budowie zębów, długie kości kończyn i długie palce, wydrążone stopy, gotyckie (strzeliste, wąskie i wysokie) podniebienie
  • wady postawy: najczęściej skolioza i kifoza, koślawe kolana, deformacja klatki piersiowej
  • zaburzenia układu naczyniowego: problemy zakrzepowo-zatorowe, w tym zatorowość płucna, zawał serca, udar mózgu, nadciśnienie tętnicze
  • nieprawidłowości ośrodkowego układu nerwowego: upośledzenie i opóźnienie umysłowe, zaburzenia osobowości, lękowe, obsesyjno-kompulsywne, psychotyczne i depresja, padaczka i drgawki, nieprawidłowości w badaniu EEG głowy
  • inne objawy takie jak: stłuszczenie wątroby, miopatia, hipotonia mięśniowa, nieprawidłowości endokrynologiczne, obniżony poziom czynników krzepnięcia

W badaniach biochemicznych homocystynuria manifestuje się podwyższonymi wartościami ↑↑ homocysteiny i ↑ metioniny we krwi oraz obniżonym stężeniem ↓cysteiny w osoczu.

Deficyt reduktazy metylenotetrahydrofolanu (MTHFR)

Jest zaburzeniem wchłaniania kwasu foliowego objawiającym się niemowlęcą encefalopatią z padaczką, postępującym upośledzeniem psychoruchowym, postępującymi objawami neurologicznymi i psychiatrycznymi oraz zmianami zakrzepowymi. W badaniach biochemicznych przejawia się on podwyższonym stężeniem ↑↑ homocysteiny oraz normalnym lub obniżonym ↓ stężeniem metioniny we krwi.

Defekt i zaburzenia metabolizmu kobalamin

Zaburzenia te objawiają się anemią megaloblastyczną, postępującym opóźnieniem umysłowym, objawami uszkodzenia układu nerwowego oraz zaburzeniami psychiatrycznymi. W ich przebiegu w badaniach biochemicznych wykrywa się podwyższone stężenie ↑↑ homocysteiny oraz normalne lub obniżone ↓ stężenie metioniny we krwi oraz podwyższone stężenie ↑ kwasu metylomalonowego w profilu kwasów organicznych w moczu.

Deficyt oksydazy siarczynu i deficyt kofaktora molibdenowego

Zaburzenia te dotyczą końcowego odcinka szlaku katabolizmu homocysteiny, objawiając się niemowlęcą encefalopatią z padaczką, postępującym opóźnieniem psychoruchowym, małogłowiem, a w późniejszym okresie zwichnięciem soczewek. W badaniach biochemicznych objawiają się one podwyższonym stężeniem ↑ tauryny oraz obniżonym stężeniem ↓ cysteiny i ↓ homocysteiny we krwi. W deficycie kofaktora molibdenowego występuje znacząco obniżone stężenie ↓↓ kwasu moczowego w surowicy oraz podwyższona ↑↑ hipoksantyna (puryna) w moczu.

Patologiczne poziomy homocysteiny we krwi mogą być związane z różnymi stanami chorobowymi.

Diagnostyka różnicowa w przypadku wykrycia patologicznych stężeń homocysteiny wymaga zawsze wykonania innych badań laboratoryjnych.

Badanie stężenia homocysteiny

146 zł

Pakiet metaboliczny

Profil aminokwasów
Profil acylokarnityn
Profil kwasów organicznych

1060 zł

Rozszerzony pakiet metaboliczny

Profil aminokwasów
Profil acylokarnityn
Profil kwasów organicznych
Profil puryn i pirymidyn
Badanie obecności SAICAR i S-Ado

1570 zł

Charakterystyka badania

Badanie wykonywane jest w próbce krwi pobranej z palca na specjalną bibułę.

Umożliwia ono kontrolowanie stężenia homocysteiny bez konieczności wychodzenia z domu – oszczędzając czasu i stresu związanego z wizytą w punkcie pobrań.

Po złożeniu zamówienia w sklepie w ciągu 1-2 dni roboczych pod wskazany w zamówieniu adres dostarczany jest przesyłką kurierską zestaw zabiegowy. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne do pobierania materiału komponenty oraz umożliwia samodzielne pobranie krwi z palca zgodnie z dołączoną instrukcją.

W skład zestawu wchodzi opłacona koperta zwrotna umożliwiająca bezpłatne przesłanie pobranego materiału do Laboratorium. Po otrzymaniu materiału Laboratorium wykona badanie w ciągu 6 dni roboczych i prześle zakodowane wyniki na adres e-mail podany przy rejestracji próbki.

Przygotowanie do badania

Pobieranie materiału zalecane jest przed posiłkiem, najlepiej po nocnej przerwie w jedzeniu/ karmieniu, nie krótszej niż 2-3 godziny (o ile jest to możliwe i nie wpłynie na stan zdrowia pacjenta).

Przed pobraniem należy zapoznać się z treścią instrukcji dołączonej do zestawu. W zakładce „Jak pobrać materiał” dostępny jest firm instruktażowy, zaś na naszym blogu można zapoznać się z artykułem: Informacje i wskazówki dotyczące pobierania krwi włośniczkowej od dzieci.